Få vores nyheder på mail

PSO-tariffen for 1. kvartal 2018 bliver 14,9 øre per kWh

Pressemeddelelse   •   Dec 13, 2017 12:43 CET

PSO-tariffen for 1. kvartal 2018 er fastsat til 14,9 øre per kWh. Det er 2 øre/kWh lavere end i 4. kvartal 2017.

PSO-tariffen er fastsat med udgangspunkt i en forwardpris på 264 kr./MWh (26,4 øre/kWh) i Østdanmark op på 248 kr./MWh (24,8 øre/kWh) i Vestdanmark. Disse priser er højere end i de forudgående måneder, og da tariffen for 1. kvartal 2017 blev fastsat for et år siden. De højere forwardpriser er med til at holde tariffen nede, idet høje elpriser medfører lavere tilskud til havvind og grundbeløbsværker.

Med PSO-aftalen blev det besluttet at overflytte udgifterne til vedvarede energi fra PSO-tariffen til finansloven i årene frem mod 2022. Som resultat heraf er der blevet overført yderligere 0,5 mia.kr. fra PSO-tariffen til finansloven i forhold til 2017. Dette bidrager til en lavere PSO-tarif i alle årets kvartaler.

Den gennemsnitlige PSO-tarif for 2018 skønnes at blive 13,2 øre pr. kWh og var i 2017 15,5 øre pr. kWh.

Høj vindproduktion, som kendetegner vintermånederne, påvirker tariffen i opadgående retning, og tarifferne er derfor typisk højere i 1. og 4. kvartal end i den øvrige del af året. Det er baggrunden for, at tariffen i 1. kvartal 2018 er højere end det foreløbige skøn over den gennemsnitlige tarif for hele 2018.

Læs specifikation af PSO-tariffen for 1. kvartal 2018.

Hvad er PSO?

PSO står for Public Service Obligation og er en tarif, som bliver opkrævet over elregningen hos forbrugerne. Pengene går til at støtte miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling inden for elområdet. F.eks. er nogle vindmølleejere og ejere af biomasseanlæg garanteret en fast afregningspris, der betyder, at når markedsprisen på el er lavere end afregningsprisen, så dækker PSO’en forskellen.

PSO-tariffen beregnes forud for hvert kvartal. Det sker på baggrund af prognoser til de kommende tre måneders udvikling af elprisen og strømproduktion. Da det aldrig er muligt præcist at forudsige priserne på elmarkedet, eller f.eks. hvor meget vindmøllerne producerer, så justeres PSO-tariffen for, hvad der er opkrævet for meget eller for lidt i de tidligere kvartaler.

Den 1. januar 2018 overgår opgaven omkring fastsættelse af PSO-tariffen fra Energinet til Energistyrelsen. Derfor er PSO-tariffen for første kvartal 2018 beregnet og udmeldt af Energistyrelsen.

Kontakt: Ingeborg Ørbech, tlf. 33 92 49 44, e-mail: irb@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.