Gå til indhold
Foto: Lars Schmidt.
Foto: Lars Schmidt.

Pressemeddelelse -

PSO-tariffen i december 2021 bliver igen nul øre

PSO-afgiften udfases endeligt ved udgangen af året. Den sidste PSO-tarif er blevet fastsat til 0,0 øre per kWh.

Tariffen for december 2021, som også bliver den sidste PSO-tarif, er ligesom de foregående tariffer fastsat til at være en nul-tarif. Det er fortsat en forventning om høje elpriser, der reducerer de forventede støtteudgifter så meget, at de overstiges af lempelserne fra Finansloven.

Tariffen, der nu udmeldes, gælder kun for december måned, idet 4. kvartals tarif 2021 er blevet opdelt i to fastsættelser for at kunne begrænse over/underdækningen mest muligt ved den endelige udfasning af PSO-tariffen.

PSO-tariffen er fastsat med udgangspunkt i en forwardpris på 924 kr./MWh (92,4 øre/kWh) i Østdanmark og på 917 kr./MWh (91,7 øre/kWh) i Vestdanmark. Disse priser er markant højere end ved tariffastsættelsen for oktober-november. Højere forwardpriser reducerer udgifterne til støtteberettiget produktion, idet højere elpriser medfører lavere tilskud til primært havvindmølleparker.

Med PSO-aftalen fra 2016 blev det besluttet at overflytte udgifterne til vedvarede energi fra PSO-tariffen til finansloven i årene frem mod 2022.

Den forbrugsvægtede gennemsnitlige PSO-tarif for 2021 blev på 0,3 øre/kWh.

Når det samlede regnskab for PSO-ordningen er afsluttet i starten af 2022, vil der, afhængig af størrelsen på den tilbageværende over/underdækning, blive fastsat en sluttarif, hvor overskydende eller manglende midler vil blive hhv. tilbageført eller opkrævet hos forbrugerne.

Læs specifikation af PSO-tariffen for december 2021.

Hvad er PSO?

PSO står for Public Service Obligation og er en tarif, som bliver opkrævet over elregningen hos forbrugerne. Pengene går til at støtte miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling inden for elområdet.

PSO-tariffen beregnes forud for hvert kvartal. Det sker på baggrund af prognoser til de kommende tre måneders udvikling af elprisen, strømproduktion og elforbrug. Da det ikke er muligt præcist at forudsige priserne på elmarkedet, eller f.eks. hvor meget vindmøllerne producerer, så justeres PSO-tariffen for, hvad der er opkrævet for meget eller for lidt i de tidligere kvartaler.

Kontakt

Ingeborg Ørbech, Energistyrelsen, tlf: 33 924944, e-mail: irb@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark