Gå til indhold
Træpilleforbruget i Danmark vokser

Pressemeddelelse -

Træpilleforbruget i Danmark vokser

Energistyrelsens træpilleundersøgelse for 2016 viser, at træpilleforbruget i Danmark er steget omkring 22 pct. sammenlignet med den tilsvarende undersøgelse fra 2014. Stigningen er sket såvel i de store kraftvarmeværker, der har bevæget sig væk fra kul, og i de mindre anlæg hos private husholdninger samt i industri, institutioner og offentlig service.

Træpilleundersøgelsen har kortlagt den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2016.

I 2016 blev der fremstillet ca. 0,16 mio. ton træpiller i Danmark, mens der blev importeret godt 2,4 mio. ton, heraf halvdelen fra Baltikum. Dermed kom 94 pct. af den samlede forsyning af træpiller i 2016 fra udlandet.

Der blev i alt fremstillet og importeret næsten 2,6 mio. ton træpiller, som blev brugt til energiformål i Danmark. Heraf blev ca. 1,6 mio. ton omsat i forsyningssektoren, ca. 0,8 mio. ton hos private mens ca. 0,2 mio. ton blev anvendt i industri og offentlige bygninger.

Forbruget af træpiller er steget omkring 22 pct. i forhold til den seneste undersøgelse fra 2014, både hos værkerne, der i perioden har erstattet kul med træpiller, og uden for forsyningssektoren. Stigningen på næsten 200.000 ton i private husholdninger skyldes bl.a. en koldere fyringssæson i 2016 sammenlignet med 2014 og installation af nye træpillefyrede anlæg.

Læs rapporten ”Det danske træpillemarked 2016”.

Fakta:

Træpilleundersøgelsen er gennemført af Ea Energianalyse på vegne af Energistyrelsen. I undersøgelsen bestemmes forbruget udenfor forsyningssektoren ved at trække forbruget i værkerne, der kendes fra Energistyrelsens årlige energiproducenttælling fra den samlede forsyning, som undersøgelsen opgør.

Kontakt:

Energistyrelsen: Ali Zarnaghi, tlf: 33 92 68 40, e-mail: aaz@ens.dk

Ea Energianalyse: Morten Tony Hansen, tlf: 31 39 39 92, e-mail: mth@eaea.dk

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder