Få vores nyheder på mail

Ukorrekt historie om fracking i nye tilladelser

Pressemeddelelse   •   Jun 21, 2017 13:13 CEST

Hvis energi-, forsynings- og klimaministeren giver Nail Resources tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas på Lolland-Falster, får selskabet ikke samtidig ret til at udføre ”fracking”. Dette budskab i Altingets historier er ikke korrekt.

Altingets Energi- og Klimaportal har i går og i dag bragt historier med budskabet om at Energistyrelsen ”igen giver grønt lys for fracking”. Baggrunden er de to tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter og geotermisk energi, som Nail Resources har ansøgt om på Lolland-Falster efter Åben Dør-proceduren, og som Altinget i dag omtaler som ”fracking-tilladelse”. Historien, som blev viderebragt af en række medier, er upræcis. Tilladelse til at efterforske og eventuelt indvinde kulbrinter giver ikke selskabet automatisk ret til at gennemføre en frakturering af lagene i undergrunden.

Alle tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter og geotermisk energi kan føre til behov for frakturering både i efterforskningsfasen og en eventuelt senere indvindingsfase, hvis der gøres fund af kulbrinter, jf. den redegørelse energi-, forsynings- og klimaministeren oversendte til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget. Men hvis situationen opstår, hvor der bliver behov for at stimulere en boring for at opnå en forbedret produktion, ved f.eks. frakturering, vil det skulle godkendes særskilt af både Energistyrelsen og miljømyndighederne efter bestemmelser i undergrundloven og miljølovgivningen. Hvis de miljø- og sikkerhedsmæssige hensyn ikke kan opfyldes, godkendes aktiviteten ikke.

I de seneste tilladelser, hvor der har været gennemført en efterforskningsboring på land, er der ikke foretaget frakturering. Det gælder tilladelsen 1/10 i Vendsyssel, hvor der er i 2015 blev gennemført efterforskningsboringen Vendsyssel-1. Og det gælder tilladelsen 1/05 i Sønderjylland, hvor der i 2011-12 blev gennemført efterforskningsboringen Felsted-1. Begge tilladelser er nu leveret tilbage.

Altinget bragte 12. juni en historie om, at de to berørte kommuner intet havde hørt om de to tilladelser. Energistyrelsen har I forbindelse med sagsbehandlingen 30. maj 2016 hørt de relevante myndigheder, herunder Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune om sagen.

Fakta:

  • Energistyrelsen modtog den 17. maj 2016 en ansøgning fra Nail Resources Denmark B.V. om en tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter og den 1. september 2016 om en tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi til fjernvarme omfattende det samme område på hovedparten af Lolland-Falster.
  • I forbindelse med Energistyrelsens sagsbehandling har styrelsen 30. maj 2016 hørt relevante myndigheder, herunder Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune.
  • Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt sendte 31. maj 2017 en redegørelse om de to tilladelser til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg efter § 6 i Lov om anvendelse af Danmarks undergrund. Det er ministeren, der udsteder nye tilladelser til efterforskning og indvinding af råstoffer i undergrunden. Sagen har været behandlet i udvalget, og der er stillet opfølgende spørgsmål om sagen.

Kontakt: 

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.