Gå til indhold
Varmeværker får 23 millioner kroner til store varmepumper

Pressemeddelelse -

Varmeværker får 23 millioner kroner til store varmepumper

Energistyrelsen har givet tilsagn om at støtte grundbeløbsværkernes investeringer i 13 eldrevne varmepumper med 23,4 mio. kr. Projekterne ventes at starte op i løbet af de kommende måneder og være afsluttet inden udgangen af 2019. Det vil gøre fjernvarmen grønnere og hjælpe værkerne til at sikre konkurrencedygtige varmepriser.

Energistyrelsen giver tilsagn på i alt 23,4 mio. kr. fra tilskudsordningen for investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme til 13 varmepumpeprojekter fordelt på 11 fjernvarmeværker. Med de to ansøgningsrunder, der er afholdt i 2017 betyder tilsagnene, at der er afløb for alle puljemidlerne i 2017. De samlede investeringer i de 13 projekter er ca. 192 mio. kr. inklusiv den tildelte støtte.

Formålet med støtten til de eldrevne varmepumper er at hjælpe grundbeløbsværkerne med at kunne tilbyde deres varmekunder konkurrencedygtige varmepriser, når den hidtidige støtte til naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker – også kaldet grundbeløbet - bortfalder ved udgangen af 2018. Projekterne påbegyndes i løbet af de næste par måneder, og de forventes at være afsluttet og idriftsat inden udgangen af 2019.

Jeg er meget tilfreds med den store interesse, fjernvarmeværkerne har vist for at søge støtte til eldrevne varmepumper fra tilskudsordningen. Det viser, at fjernvarmeværker, som modtager grundbeløb, har fokus på, at der skal gøres noget for at sikre fortsat konkurrencedygtige fjernvarmepriser til forbrugerne, når grundbeløbet udløber i 2018”, siger vicedirektør Martin Hansen.

Rammevilkårene for etablering af varmepumper vil i de kommende år blive markant forbedret i takt med, at PSO-afgiften udfases frem mod 2022 og elvarmeafgiften nedsættes fra 2019. Når disse forhold kombineres med Energiselskabernes Energispareindsats, giver Energistyrelsens tilskudsordning mulighed for, at de store eldrevne varmepumper kan blive konkurrencedygtige i forhold til traditionelle varmeproduktionsformer.

Læs mere om indsatsen overfor grundbeløbsværkerne.

Varmepumper bidrager til grøn omstilling

De 13 støttede varmepumpeanlæg fordeler sig over hele landet og har tilsammen en kapacitet på 29,7 MW. De eldrevne varmepumper vil levere varme til mere end 29.000 husstande, og de medvirker til at fortrænge fossile brændsler i fjernvarmeproduktionen på anlæg uden for kvotesektoren og forbedrer udnyttelsen af den fluktuerende produktion fra vindmøllerne. Dermed bidrager projekterne til den grønne omstilling i fjernvarmesektoren. Konkret udnytter de støttede anlæg en bred variation af vedvarende energigilder og overskudsvarme som eksempelvis overskudsvarme fra en småkagefabrik, røggas fra biomasse og biogas, udeluft, udeluft kombineret med solvarme og spildevand fra rensningsanlæg.

Energistyrelsen åbner til marts 2018 for en ny ansøgningsrunde, hvor grundbeløbsværkerne igen får mulighed for at søge støtte til at etablere en eldreven varmepumpe.

Følgende ansøgere har fået tilsagn om tilskud:

Ansøger Varmepumpe-kapacitet [MW] Varmekilde Støttebeløb [kr.]
Gelsted Fjernvarme A.m.b.a. 0,85 Luft 1.100.000
Gelsted Fjernvarme A.m.b.a. 0,05 Overskudsvarme 105.000
Gelsted Fjernvarme A.m.b.a. 0,40 Spildevand fra rensningsanlæg 700.000
Skals Kraftvarmeværk 0,495 Røggas fra biogasanlæg 462.600
Fensmark Fjernvarme A.m.b.a. 1,90 Overskudsvarme 1.350.114
Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.a. 2,0 Luft 1.425.000
SK Varme A/S 0,91 Overskudsvarme 523.986
Ringsted Kraftvarmeværk A/S 8,0 Overskudsvarme/røggas fra halmkedel/
spildevand fra rensningsanlæg
5.283.660
Strandby Varmeværk A.m.b.a. 3,0 Luft 2.694.000
Karup Varmeværk A.m.b.a. 4,0 Overskudvarme/luft 4.104.120
Tim Kraftvarmeværk 1,22 Luft/sol 1.056.645
Nørre Snede Varmeværk A.m.b.a. 2,5 Overskudsvarme/luft 2.532.375
Ejstrupholm Varmeværk 2,2 Luft/sol 2.062.500

Fakta:

  • Tilskudsordningen havde i første omgang ansøgningsfrist den 1. november 2017, men Energistyrelsen åbnede endnu en ansøgningsrunde med frist den 1. december 2017 for at tiltrække flere ansøgninger.
  • Energistyrelsen har modtaget i alt 15 ansøgninger om varmepumpeprojekter fra interesserede grundbeløbsværker. Ansøgningerne omfattede opstilling af varmepumper med en samlet varmekapacitet på 30,3 MW og med en samlet anlægspris på ca. 218 mio. kr. Heraf blev der ansøgt om 28,6 mio. kr. i tilskud ud af en støtteramme på 23,4 mio. kr.
  • Alle virksomheder, der i dag modtager grundbeløb, har kunnet søge om tilskud fra puljen. Ordningen dækker op til 15 pct. af etableringsomkostningerne, og kan kombineres med Energiselskabernes Energispareindsats.

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark